Components de subluxació vertebral

Els components que contribueixen al complex de subluxació vertebral són cinc:

1. Ossos:

Quan la vèrtebra està fora de la seva posició, no es mou correctament o s’està degenerant.  Això sol comportar una disminució dels espais entre els ossos entre els quals passen els nervis, i sovint dóna com a resultat la irritació o el pinçament del nervi.

2. Nervis:

És l’alteració del flux normal d’energia al llarg de les fibres nervioses, la qual cosa provoca que els missatges que viatgen pels nervis es distorsionin. El resultat és que tots els teixits que estan servits per aquests nervis reben senyals distorsionats del cervell i, en conseqüència, no poden funcionar de manera normal.

3.  Músculs:

Com que els nervis controlen els músculs que ajuden a mantenir les vèrtebres al seu lloc, cal considerar els músculs part integral del complex de subluxació vertebral.  De fet, els músculs tant afecten el complex de subluxació vertebral com hi resulten afectats.  Una subluxació pot irritar un nervi, el nervi irritat pot provocar una contractura del múscul, el múscul contracturat tira de la vèrtebra annexa i la treu del seu lloc, la qual cosa irrita encara més el nervi i es provoca un cercle viciós.

4. Teixits tous:

El complex de subluxació vertebral també afecta els tendons i lligaments propers, el flux sanguini i altres teixits, ja que la vèrtebra mal alineada tira del teixit connectiu i l’oprimeix amb una força enorme. Amb el temps, els teixits tous poden quedar-se laxos o amb cicatrius i deixar la columna amb una inestabilitat o una restricció permanent.

5.  Component químic:

És un canvi en la química del cos provocat pel complex de subluxació vertebral. Molt sovint, els canvis químics, com la secreció d’un tipus de compost químic anomenat cinina, són proinflamatoris. Això vol dir que augmenten la inflamació de la zona afectada.

Aquests canvis empitjoren progressivament amb el temps i, si no es tracten correctament, poden provocar dolor crònic, inflamació, artritis, nusos musculars, la formació d’esperons ossis, pèrdua de moviment, debilitat muscular i contractures. Els quiropràctics han conegut els perills del complex de subluxació vertebral des del naixement de la professió.  Cada cop hi ha més estudis científics que demostren el gran impacte perjudicial que tenen les subluxacions en els teixits del cos. Per estar sans de debò, és essencial que el sistema nerviós funcioni sense les interferències provocades per les subluxacions.